دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 118280
تعداد نوشته ها : 59
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

« باسمه تعالي »

و امام علي عليه اسلام فرمود :

شما را به پنج چيز وصيت مي كنم كه براي به دست آوردن آن ها اگر بر شتر سوار شويد و تند بتازيد ، شايسته است :

هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد

و از چيزي جز گناه خود نترسد

و اگر چيزي كه از او پرسند كه نداند از گفتن « نمي دانم » شرمنده نباشد

و از آموختن چيزي كه نميداند ، ننگ نداشته باشد .

بر شما باد به شكيبايي ،

زيرا شكيبايي نسبت به ايمان چون سر است نسبت به بدن ، در بدني كه سر نباشد ، خيري نيست . همچنين است در ايماني كه با شكيبايي توأم نباشد .


****************

و فرمودند : ارزش هر كس چيزي است كه نيكويش مي داند .

****************

در خبر آمده است كه چون ضِرار بن ضَمرَة الضُبابي بر معاويه داخل شد ، معاويه او را از اميرالمؤمنين (ع) پرسيد . ضرار گفت : شهادت مي دهم كه او را در جايي كه عبادت مي كرد ديدم . شب پرده برافكنده بود و او در محراب خود ايستاده بود . محاسن خود را به دست گرفته ، چون مار گزيده به خود مي پيچيد و چون اندوهگينان مي گريست و مي گفت :

اي دنيا ، اي دنيا ، از من دور شو .

آيا خود را به من مي نماياني ؟ يا به من مشتاق شده اي ؟ 

هنگام فريبت نزديك مباد . هيهات ! ديگري را بفريب ، مرا به تو نيازي نيست . تو را سه طلاق گفته ام كه ديگر در آن بازگشتي نباشد .

زندگيت كوتاه است و آرزويت حقير است .

آه ، از اندك بودن راه توشه و درازي راه و دوري سفر و سختي منزلگاه .

****************

و فرمودند :

دنيا همانند مار است . چون بر آن دست كشند ، نرم آيد ، ولي در درون آن زهر كشنده است .

مردم فريب خورده و نادان بدان ميل كنند و خردمند عاقل از آن دوري جويد .

****************

امام علي عليه اسلام از پي جنازه اي مي رفت ، مردي را ديد كه مي خنديد . امام عليه اسلام فرمودند :

گويي كه مرگ بر ديگران مقرر شده ، نه بر ما و گويي حق بر غير ما واجب شده

و گويي ، اين مردگان كه مي بينيم ، مسافراني هستند كه بزودي به نزد ما باز مي گردند آنها را در گورهايشان مي گذاريم و اموالشان را مي خوريم ،

پنداري ، كه پس از آنها جاودانه خواهيم زيست .

سپس هر اندرز دهنده اي را چه مرد ، چه زن فراموش مي كنيم و خود را به دست هر بلا و آفت مي سپاريم .

خوشا به حال كسي كه نفس را به فروتني وادارد ،

و كسبش پاك و شايسته و نيتش پسنديده و خلق و خويش نيكو باشد .

زيادي مالش را انفاق كند و سركشي زبانش را مهار نمايد و شر خود را از مردم دور دارد .

و سنت بر او دشوار نيايد و به بدعت نسبتش ندهد .

دسته ها :
X